Αρχική σελίδα » Το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. » Σκοποί και Δράσεις

Σκοποί και Δράσεις

Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην πρώτη συνεδρίασή της στις 27 Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε να υλοποιηθούν οι εξής δράσεις από το Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. :

Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων
Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων θα γίνεται ετησίως και θα αφορά το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και το φοιτητικό σώμα του ΕΚΠΑ. Θα ακολουθεί η επεξεργασία των στοιχείων ώστε να γίνονται γνωστές οι πραγματικές κατανομές ανά φύλο στις εκάστοτε Σχολές και στα Τμήματα του ΕΚΠΑ έτσι ώστε να διενεργείται συστηματική αποτίμηση της κατανομής ανδρών-γυναικών σε κάθε περίπτωση.
Συγγραφή Ετήσιας Έκθεσης
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα δημοσιεύεται η ετήσια έκθεση του Γραφείου με όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, καθώς και εκτιμήσεις και σχολιασμούς ως προς τις συνθήκες ισότητας και ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων στο ΕΚΠΑ.
Εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών για την ισότητα των δύο φύλων
Με βάση την Ετήσια έκθεση, θα γίνεται αξιολόγηση των σημείων για τα οποία πιθανώς να χρειάζονται παρεμβάσεις και συζήτηση. Παράδειγμα, η συστηματική ενημέρωση της Συγκλήτου επί της επαρκούς εκπροσώπησης των δύο φύλων, όπου αυτό είναι εφικτό, στις επιτροπές που συστήνονται από τα Τμήματα, τις Σχολές και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κέντρο υποστήριξης
Το Γραφείο θα λειτουργεί, στο βαθμό που η στελέχωσή του το επιτρέπει, σαν έδρα βοηθείας (help desk) για την υποστήριξη μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ και κυρίως φοιτητών που γίνονται θύματα λεκτικής βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης από άτομα σε θέση εξουσίας (του άλλου ή του ιδίου φύλου). Οι φοιτητές και φοιτήτριες (αλλά και μέλη ΔΕΠ) θα μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά βίας τα οποία θα καταγράφονται και θα εξετάζονται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή.
Συντήρηση της ιστοσελίδας του Γραφείου ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ
Δημιουργείται και αναπτύσσεται η ιστοσελίδα του Γραφείου, η οποία θα επικαιροποιείται συστηματικά σχετικά προκειμένου (α) να ενημερώνεται η πανεπιστημιακή κοινότητα σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου και του ΕΚΠΑ, καθώς επίσης για την σχετική επιστημονική δράση άλλων ΑΕΙ και οργανισμών για συναφή ζητήματα, (β) να αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο δίαυλο επικοινωνίας των μελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητριών/φοιτητών για ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση, (γ) να παρέχει εργαλεία αυτοεκπαίδευσης για σπουδές φύλου καθώς και για ζητήματα επιστημονικά από την οπτική του φύλου.